Къырым-меним Ватаным – всем учителям, мероприятия

ПРЕЗЕНТАЦИЯ "Къырым" Хайтарма

Селям алейкум, сайгъыллы мусафирлер! Бугунь биз тувгъан къырымтатар тилимизнинъ, Ватанымызнынъ, медениетимизнинъ аджайип дерьясына киреджекмиз.

Бизим къадимий тилимиз не къадар гузель, муляйим, зенгин, татлы олгъаныны ис этеджекмиз. Къырым - бизим Ватанымыз! Эвель-эзельден Къырым - дюньянынъ энъ дюльбер ве арз этильген кошелерден бири сайыла эди. Онынъ чёллерини, дагъларыны, орманларыны, денъизни, кой ве шеэрлерини биз джандан севемиз!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ " Мераба, Къырым"

Къырымда чокъ миллет векиллери яшайлар. Бу руслар, украинлер, къырымтатарлар, греклер, тюрклер, болгарлар, караимлер ве дигерлери. Эр бир миллетнинъ озь тили бар. Биз - къырымтатармыз ве бизим тувгъан тилимиз - къырымтатар тили!

1.Арифлерни, сеслерни,

Биз энди яхшы билемиз,

Оларны къошып-къошып

Окъумагъа огренемиз.

Энди ана тилинде

Китаплар алып окъурмыз,

Бильгимизни кунь-куньден

Арттырмагъа биз азырмыз!

2.Мен озь тувгъан тилимни,

Урьмет этем ве сайам,

Къырымтатар олгъаныма,

Джан-юректен къуванам.

Бу дюньяда эр инсан,

Тувгъан тилини бильсин.

Анасынынъ тилинде,

Бульбуль киби лаф этсинъ.

Эшитмедим!-деменъиз,

Керчек!- Ялан олмасын!

TATLI SES байрамында

Сизни корьмек истеймиз!

4.КЛИП "Татлы сес!"

5. Йыр "Мен анамнен лаф этем"

Къырымтатар халкъ йырлары фольклорымызынъ энъ зенгин къысымларындан биридир.

Той-джыйынларда, байрамларда халкъ йырларыны йырламакъ эвель заманлардан адет олып кельген. Йыр инсанны шенълендире, агъыр вакъытларда исе кучь-къувет бере, рухландыра, адамларнынъ гонъюлини котере.

6.Йыр "Бизим тараф"

Во мне кровь русской матери течет
И сына гордых крымских гор.
И с детских лет меня к себе влечет
Шум моря Черного, полей простор.

Мне мой отец Есенина читал,
А мама пела "Ай-меним",
И разве кто-нибудь из них считал
Родной язык друг друга не своим?

И разве кто-нибудь из них хотел
Судьбы отдельной для себя.
Несли вдвоем нелегкий свой, удел,
Душой одной две Родины любя.

Две крови, то вперед текут, то вспять,
И в сердце бьет больней свинца,
Кровь-гордость за Россию-мать,
Кровь-боль за Родину отца.

"Яслы, къоркъунчлы куньлер -

О вакъытны унутмам,

Адалетсиз, мудхиш куньлер", -

Агълап айта къартанам…

Узун сасыкъ эшелонлар,

Козьяш тёккен аналар,

Олеяткъан сабийчиклер,

Гъарез субай, сакъчылар.

Олар сизге не яптылар,

Айтынъ бугунь сиз манъа?

Айдадынъыз миллетимни

Асиягъа, Уралгъа…

Кимлер бунъа себепчилер,

       

Кимлер эмир эттилер?

Бутюн халкъкъа бефтан ерде

"Саткъын" адын бердилер.

"Яслы, къоркъунчлы куньлер

О вакъытны унутмам,

Адалетсиз, агъыр куньлер", -

Агълап айта къартанам…

1944-ЮНДЖИ - ЙЫЛЛАРНЫНЪ ЭНЪ КЪАРАСЫ,

АКЪЫЛЛАРДАН ИЧ СИЛИНМЕЗ ШУ ОГЪУРСЫЗ МАЙЫСЫ.

7. Клип "Сюргюнлик"

8.ПРЕЗЕНТАЦИЯ "Къырым. Депортация"

Селям санъа ана-Ватан,

Сени джандан севемиз.

Топрагъынъда, гузель Ватан,

Сербест, джошкъун кеземиз.

Бизлер ичюн козьяш олды

Ана - Ватан юртымыз.

Шимди къальпке нурлар толды,

Парылдасын юртымыз.

Эль котерип дува окъуй

Къырымтатар баласы.

Дердимизге дерман олсун

Ешиль Къырым авасы.

ФОТО

Къырымтатар фольклорында эсас ерлерден бири де къадын-къызларнынъ образларына аиттир. Къадынларнынъ образларыны аман - аман фольклорнынъ бутюн жанрларында тапмакъ мумкюндир.

Халкъ йырларымызда къадын - къызларымызнынъ гузеллиги ве назиклиги бойле сезлернен тасфирленген:

9.Презентация "Къырымтатар къызлары"

10. Йыр "Крымские татарки"

11.Презентация "Севги"

12. Йыр "Гемилер"

12. "Гемилер"

Яшанъыз, окъунъыз, шенъленъиз озь Ветанында!

Унутманъыз, чоджукъларым,

Къырым сизнинъ юртунъыз!

Саиб олунъ бу Ватана,

Чалышынъыз эдеп иле!

13. Йыр "Къырымтатарым мен"

Мен истейим адамлар муаббет олсун,

Оюн-кульку ич битмесин, чокъ олсун,

Айдын кунеш парылдасын семада,

Къуванч олсун эр вакъыт арамызда.

14. Презентация "Финал"

Эписи:Озь йырыны, озь йырыны

Бульбуль йырласын танъда,

Не де гузель яшамасы Ватанда!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рефератов нет, есть поурочные планы и разработки уроков