Урок крымскотатарского языка Сойдаш азалы джумлелер – прочее, уроки

Дерснинъ макъсады:

1. Сойдаш азалы джумлелерге даа бир назар - пекитюв дерси; сойдаш азалы джумлелерни умумийлештирюв.

2. Сёз бирикмелерининъ нуткъумызда алгъан ери, къулланувы.

3. Ана тилимизнинъ инджеликлерини талебелерге еткизюв, севги дуйгъусыны ашлав.

Дерснинъ донатылувы: дерс мультимедия проекторы вастасы иле кечириле (вазифелер - мешгъулиетлер онда такъдим этиле) мевзу боюнджа таблолар, даркъатма вазифелер - метинлер

Дерснинъ кетишаты

I. Тешкилий къысым - а) селямлашув; танышув

б) талебелерге дерснинъ макъсадыны айдынлатув

II. Дерске кириш:

- Урьметли талебелер, кунь эвель халкъара ана тили куню къайд этильгени мунасебетинен, бугуньки дерсимиз девамында да биз сиз иле ана тилимизге айрыджа дикъкъат этеджекмиз.

Тиль - юрекнинъ анахтары.

Аталар сезю

Ана тилим - бу муаббетлик, севги сыры,

Ана тилим - бу той, джыйын, дотлукъ, эйилик.

Ана тилим - йырджыларнынъольмез йыры,

Ана тилим - бу халкъымчюн эбедийлик.

Лёман Сулейман.

Актуализация:

- Талебелер, сиз окъувынъыз девамында бир къач кере сойдаш азалы джумлелер мевзусы иле таныш олгъан эдинъиз. Бу мевзу акъкъында не айта билесинъиз?

Сизге ярдым оларакъ мен бойле мешгъулиетни беджермеге теклиф этем. Оны беджермек ичюн дикъкатлы олмалысынъыз - чюнки бу арифлер сырасында сёзлер гизленген - оларны тапмалысынъыз. Гизленген джумлелер исе сойдаш азалы джумлелерге къыскъа характеристика оладжакътыр.

Мюнстенберг методикасы

ЙЦКНБИРГШЩЗЗХСОЙФВПЛДСУАЛЬГЕЧСМТМТДЖЕВАПМТБДБЕРЕЛЕРПР

ФВПРЛБИРПРШДЛЖСОЙННГШДЖУМЛЕНЛДРНГШАЗАСЫШНГЩОЛЫПГШЩЗХКЕЛЕ

ЛЕРВПРННБИРЦКНГГДЖУМЛЕМПРНГАЗАСЫНАПБОЙСУНАЛАР

ШЗХХПРРВЕПРННГГШЩЛЛОНЫБТББДДПРФВШИЗАЛАЙЛАРННГШННГШ

       

ЙЦКНБИРГШЩЗЗХСОЙФВПЛДСУАЛЬГЕЧСМТМТДЖЕВАПМТБДБЕРЕЛЕРПР

ФВПРЛБИРПРШДЛЖСОЙННГШДЖУМЛЕНЛДРНГШАЗАСЫШНГЩОЛЫПГШЩХКЕЛЕ

ЛЕРВПННБИРЦКНГГДЖУМЛЕМРНГАЗАСЫНАПШЩБОЙСУНАЛАР

ШЗХХПРРВЕПРННГГШЩЛЛОНЫБТББДДПРФВШИЗАЛАЙЛАРННГШННГHНГ

Гизленген джумлелер булардыр:

1)Бир сой суальге джевап берелер.

2) Бир сой джумле азасы олып келелер.

3) Бир джумле азасына бойсуналар ве оны изилайлар

Дерсликнен чалышув Дерсликнинъ 213 саифесинде къаидеге эмиет берюв. Пекитюв къысым - вазифелерни беджерюв:

№1 Даркъатма вазифелер: Джумлелерде къачырылгъан виргюллерни тапмакъ (эр бир талебеге айры вазифе)

№2 Аталар сёзлерини тизмек вазифеси - аталар сёзлери айры келиме оларакъ теклиф этиле - талебелер бир там джумле тизмелилер (бу вазифе группаларда беджериле) (1. Тиль - акъыл теразесидир. 2. Тилини унуткъан - илини унутыр. (Ат. с.) 3. Тиль - несильнинъ асырлар девамында эмегидир (В. И.Даль) 4. Тильнинъ тарихы, бу тильде къонушкъан миллетнинъ тарихынен сыкъ багълыдыр)

Раатлыкъ дакъикъасы: талебелер тахтагъа давет этиле; оджа тарафындан сёйленильген вазифени бир-бири аркъасындан сыранен тизилерек беджермек

- Сачларнынъ узунлыгъына коре (къыскъадан башлап, узунына къадар) …

- боюнъызнынъ юксеклигине коре …

- адларынъызда арифлернинъ микъдарына коре …

- догъгъан айларынъыз сырасына коре тизилинъиз.

3 Дерсликке мураджаат - 315, 316 - ишлерни группаларгъа болюнип беджерюв.

I группа: мешгъулиетлерден сойдаш хабер ве сойдаш тамамлайыджыларны тапмакъ;

II группа: сойдаш айырыджы ве сойдаш алларны къайд этмек.

№4 Дифференцир вазифе:

А) Нутукъ инкишафы вазифеси: "Мектеп", "Бизим хорантамыз" - бир де бир мевзуны сечип, уфакъ икяечик тизмек. Ярдым оларакъ талебелерге сойдаш сёз бирикмелери таблолары даркъатыла.

Б) Метинлер устюнде чалышув; метинлерден сойдаш азалы джумлелерни тапмакъ, сеслендирмек.

Дерске екюн чекмек, талебелернинъ джевапларыны бааламакъ. . Эвге вазифе (дифференцир): дерс девамында текрарланылгъан мевзуларны пекитюв - текрарлав / сойдаш азалы джумлелери боюнджа презентация азырламакъ Тешкилий къысым: дерснинъ сонъу; талебелернен сагълыкълашув.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рефератов нет, есть поурочные планы и разработки уроков